TÜZÜK

 21.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – Derneğin Adı ve Amacı
Sosyal Bilimler alanında çalışma ve araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve yaymak amacıyla “Türk Sosyal Bilimler Derneği” adı altında kamu yararına çalışan bir bilimsel dernek kurulmuştur.

Dernek, 07.08.1978 gün ve 7/16195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk” sıfatını kullanmaya hak kazanmış olup, 10.2.1992 gün ve 92/2725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Kamu Yararına Çalışan Dernek olarak kabul edilmiştir.

MADDE 2 – Merkez:
Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek, Genel Kurulu kararı ile uygun koşulları bulunan illerde şubeler açabilir. Bu tüzükte kullanılan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ifadelerinden merkez organları anlaşılır.

MADDE 3 – Derneğin Etkinlikleri
Dernek bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılar, anket ve yarışmalar düzenlemek, bilimsel çalışmalara yardımcı kaynaklar toplamak ve bunları sosyal bilimlerde araştırma yapanlar tarafından kullanılmasını sağlayacak araştırma ve dokümantasyon birimi ile kitaplık kurmak gibi etkinlikler gösterir. Dernek, bu amaçlar çerçevesinde, Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

MADDE 4 – Dernek Üyeliği
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kısıtlamalar kapsamında bulunmayan her gerçek kişi derneğe üye olabilir.

Adayların bu genel koşullar yanında sosyal bilimler alanında araştırmalar yapmış olmaları, kişisel olarak başvurmaları ve başvurularının en az iki yönetim ya da denetim kurulu üyesi tarafından desteklenmesi gerekir. Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Şube üyeliği için yapılacak başvurular, şube yönetim kurulu tarafından kabul veya ret şeklinde karara bağlanır. Şube yönetim kurulu üyeliğine kabul edilenlerin listesini iki ay içinde merkez yönetim kuruluna gönderir.

MADDE 5 – Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Aşağıdaki koşullarda üyelik sıfatı sona erer:

 • Dernek üyeliğinden istifa
 • Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğünün yasakladığı eylemlerin işlenmesi
 • Dernek üyeliğinden çıkma yazılı dilekçe ile yapılır.

Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesiyle üye Dernekten çıkarılır
5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre derneklere üye olma hakkını yitirenlerle, Dernek amacına aykırı davrananlar, yazılı savunmaları alınarak Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Şube üyeleri için de aynı usul ve işlemler geçerlidir. Ancak Dernekten çıkarılan üyenin ilk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu kararına itiraz hakkı saklı tutulur.

MADDE 6 – Derneğin Yönetimi ve Temsili
Derneğin Merkez ve Şube Yönetimlerinin, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere ayrı, ayrı üçer organı vardır. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Derneğin de başkanıdır. Şubelerin genel merkezi temsil edebilmeleri, merkez yönetim kurulunun vereceği yazılı yetki ile mümkündür.

MADDE 7 – Derneğin Organları:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

(a)- Merkez Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

(b)- Şube Organları
Şube Genel Kurulu
Şube Yönetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu

MADDE 8 – Merkez Organları
Genel Kurul: Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez Genel Kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır

 • Dernek organlarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • Merkez ve Şube Yönetim Kurulları ile Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurullarının aklanması.
 • Merkez ve Şube Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan bütçe önerilerinin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 • Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması
 • Derneğin yasal hükümler çerçevesinde uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması ya da üyelikten ayrılması.
 • Şubelerin kurulması veya kapatılması
 • Derneğin feshedilmesi
 • Yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 9 – Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir kez Nisan ayında toplanır. Bunun dışında Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine herhangi bir zaman olağanüstü toplanır.

Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantının yapılabilmesi için toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının tam üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel Kurul tutanakları ve kararları bütün üyelere açık tutulur. Alınan kararlar, toplantının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Dernek üyelerine yazı ile bildirilir.

MADDE 10 – Oy Verme
Genel Kurul, katılım üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile yapılır. Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

MADDE 11 – Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Genel Kurulca iki yıl için seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden kurulur. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu bütün faaliyetlerinden Genel Kurul’a karşı sorumludur. Yönetim Kurulunda açılacak yerlere aldıkları oy sırasına göre yedekler geçer.

Genel Kurulun toplantı gündemini ve bütçeyi hazırlamak, Genel Kurulca tasdik edilen bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak, çalışmaları düzenlemek, haberleşmeyi  yönetmek ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Demirbaş eşya defteri, Alındı belgesi kayıt defterlerini aynı Kanun’da 11. maddenin tarif ettiği şekilde onaylatmak ve tutmak.

Genel Kurulda derneğin etkinlikleri hakkında bir rapor ve bilânço vermek, şubelerin kurulması ve kapatılması ile ilgili görüşünü Genel Kurula sunmak ve Genel Kurulca havale edilen diğer bütün işlemleri yapmak, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileridir.

MADDE 12 – Denetim Kurulu
Denetim Kurulu iki yılda bir kez Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulunun Görevleri

 1. Her yıl dernek beyannamesi verilmeden önce 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında yönetim kurulu’nun etkinliklerini,
 2. Tutulan defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
 3. Dernek tüzüğünde belirtilen amacı için sürdürülen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini denetler.
 4. Yapılan denetimin sonuçlarını yönetim kurulu’na ve Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 13 – Şubeler
Genel Kurul’un kararı ile yeterli koşulların bulunduğu illerde şubeler açılabilir. Beş üyeden oluşacak kurucular kurulu, genel merkez yönetim kurulunun yazılı yetki vermesiyle çalışmalarına başlar. Şubeler, ilk Genel Kurul toplantılarını yazılı yetkiyi aldıktan en geç altı ay içinde tamamlamak zorundadırlar. İlk toplantıdan sonraki Şube Genel Kurul toplantılarının, Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlanarak sonuçlarının ve delege adlarının Genel Merkeze bildirmeleri gerekir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler.

Şubeler Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Genel Merkezin yönlendirmesi ve katkılarıyla çalışmalarını sürdürürler. Amaç dışına çıkan ya da yetersiz kalan Şubelerin kapatılmasına, Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul karar verir.

Şubelerin kapatılmasına karar verilen Genel Kurullarda ilgili şubelerin delegeleri bu kararla ilgili olan oylamalara katılamazlar.

MADDE 14 – Şube Organları
Şube Genel Kurulu: Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadır.

Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Şube organlarının seçilmesi.
 • Şube Yönetim Kurulu ile Şube Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve Şube Yönetim Kurulunun aklanması.
 • Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabulü.
 • Yasalarda ve Dernek Tüzüğünde Şube Genel Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 15 – Şube Yönetim Kurulu
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler onların yerine geçerler.

Şube Genel Kurulu toplantı gündemini ve bütçeyi hazırlamak, Genel Kurulca onaylanan bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak, etkinlikleri düzenlemek, haberleşmeyi yönetmek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen defterleri tutmak, Şube Genel Kurulu ile Merkez Genel Kuruluna etkinlikleri hakkında rapor ve bilânço vermek, ayrıca Şube Genel Kurulu ile Merkez Genel Kurulu tarafından havale edilen diğer işleri yapmak, Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileridir.

MADDE 16 –  Şube Denetim Kurulu
Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Şube denetim kurulu yılda altı ayda birden az olmamak üzere Şube Yönetim Kurulunun etkinliklerini denetler ve bu denetim sonuçlarını Şube Yönetim Kurulunun bilânço ve kesin hesapları ile birlikte bir rapor halinde Şube ve Merkez Yönetim Kurulları ile Genel Kurullarına sunar.

MADDE 17 – Aidatlar
Dernek üyeleri yılda 120,00.-TL (Yüzyirmitürklirası) aidat öderler. İlk üyelik girişinde bulunanlar bir kereye mahsus olmak üzere 10,00.-TL (ontürklirası) giriş aidatı öderler. Aidatlar değişen koşullara göre Genel Kurul kararıyla azaltılabilir ya da arttırılabilir. Her üye belirlenen yıllık aidatlarını SMS üzerinden veya dernek merkezine ya da derneğin belirlediği banka hesabına yatırmak yoluyla öderler.

MADDE 18 – Derneğin Gelirleri
Derneğin gelirleri:

 1. Üyelerden alınacak aidat ve üyelerle diğer gerçek tüzel kişilerin yapacakları yardım ve bağışlardan,
 2. Devletin ve diğer kamu kurumlarının yapacağı yardımlardan,
 3. Dernek tarafından düzenlenen veya koordine edilen ulusal veya uluslararası etkinlikler karşılığı alınan Dernek gelir paylarından,
 4. Yayınlardan veya yayın hakkı kendisine verilmiş olan eserlerin ve ücretli konferansların gelirlerinden meydana gelir.

Şubeler gelirlerinin üçte birini Genel Merkeze iletirler.

MADDE 19 – Derneğin Giderleri
Giderler, Genel Kurul tarafından kabul edilen bütçe içinde yapılır. Olağanüstü hallerde Yönetim Kurulu’nun bütçe dışında yapacağı harcamaların bütçenin yüzde 25’ini aşması halinde bu harcamanın karara bağlanması 7 yönetim kurulu üyesinin imzası ve oybirliği ile gerçekleşir.

İki yılda bir yapılan Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin giderleri çeşitli sponsorlar, katılımcılardan alınan katkı payları, kongre için yapılmış bağışlar ile gerçekleştirilir. Derneğin hazır banka varlıkları, kongre için belirlenen bütçenin en çok yüzde 25’i için kullanılabilir. Dernek ortaklaşa düzenlemediği her hangi bir etkinliğe maddi katkıda bulunamaz. Uluslararası etkinliklerin yapılmasında da aynı yöntem uygulanır. Bütçe fasılları arasında yapılan her türlü aktarmalar karar defterinde belirtilir.

MADDE 20 – Tüzüğün Değiştirilmesi ve Derneğin Feshi
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi veya fesih kararı 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. ve 15. maddelerine uygun olarak, Genel Kurul üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının önerisi ve üçte ikisinin huzuru ile alınır. İlk toplantıda bu çoğunluğun elde edilememesi halinde tüzüğün 9. maddesi burada da uygulanır. Ancak bu takdirde fesih kararı toplantıda mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

MADDE 21 – Derneğin Feshi Halinde Malların Durumu
Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilmesi halinde malların tasfiyesiyle ilgilenmek üzere gerekli sayıda üye görevlendirilir ve tasfiye sonunda ortaya çıkan aktif ve Derneğin bütün malları Siyasal Bilgiler Fakültesine tahsis edilmek üzere Ankara Üniversitesine intikal eder.

MADDE 22 – Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanmanın miktarı Genel Kurul’da 2 yıllık çalışma dönemi için kabul edilen bütçenin yarısından fazla olamaz. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yapılan borç aynı yönetim döneminde kapatılmalıdır.

MADDE 23 – Bu Tüzükte yazılı olmayan konular hakkında, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 MADDE 24 Derneğin Kurucu Üyeleri:

 1. Doç. Dr. Deniz Baykal, Tabiiyeti: TC., Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü / Ankara
 2. Faruk Logoğlu, Tabiiyeti: TC., Oğuzlar Mahallesi, Barış Manço Caddesi 1388. Sok. No: 52 Balgat / Ankara.
 3. Dr. Şerif Mardin, Tabiiyeti: TC., Sabancı Üniversitesi, Tuzla / İstanbul
 4. Dr. Ergun Özbudun, Tabiiyeti: TC., Bilkent Üniversitesi, Bilkent / Ankara

 Geçici Madde 1: Dernek Genel Merkezinde üye olanlardan herhangi bir şubeye geçmek isteyenler, bu istemlerini en geç Şube Genel Kurulu toplantısına kadar Merkez Yönetim Kuruluna bildirdiklerinde, kendilerine bu konuda izin vermek Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. (5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na uygunluğu Bakanlıkça onaylanmıştır 23.05.2002)

2018-2020 Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan                 : Osman Galip Yalman
İkinci Başkan       : Mustafa Şen
Genel Sekreter      : Aylin Topal
Muhasip Üye        : Gülbiye Yenimahalleli Yaşar
Üye                      : Ebru Voyvoda
Üye                      : Ali Rıza Güngen
Üye                      : Tunç Tayanç