ARAŞTIRMALAR

Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türkiye’de sosyal bilimler alanında araştırmaların yapılmasına, gelişmesine, yaygınlaşmasına ve bilgi üretimine ağırlık vermektedir. Dernek, araştırma çalışmalarını kendi kurduğu proje gruplarıyla yürüterek, ya da hazırlanmış araştırma projelerini destekleyerek gerçekleştirir. Kuruluşundan bu yana, Dernek tarafından yürütülmüş ve desteklenmiş olan belli başlı araştırmalar aşağıda sıralanmıştır.

 İzmir Sosyal Değişme Araştırması

 Derneğin kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdiği ilk ve en kapsamlı araştırma İzmir’de yürütülmüştür. 1967’de başlayarak üç yılda tamamlanan bu araştırma, kapsamı ve güncelliği yanında, sosyal bilimlerde ‘disiplinler arası’ bir çalışma örneği olarak da nitelendirilmektedir.

Şerif Mardin, Mübeccel Kıray, Oğuz Arı, Emre Kongar, Ruşen Keleş ve Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın katıldığı bu projede, İzmir’in değişen toplum yapısı, kentsel işlevlerin kent içindeki dağılımı, son yüzyıl içindeki değişmeleri, kentte yaşayanlar arasındaki ilişkiler ve haberleşme biçimleri, değişen aile yapısı ve ilişkileri, sosyal değişmenin sosyal-psikolojik boyutları, İzmir’e göç ve yerleşim gibi konular incelenerek değerlendirilmiştir.

İzmir’de sosyal değişmenin çeşitli boyutları, bir kitap dizisi olarak Derneğin ilk yayınları arasında yer almıştır.

Sosyal Bilimler Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye’de sosyal bilimler eğitiminin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacını güden bu proje 1971 yılında başlatılmıştır. Araştırma üç aşamadan oluşmaktaydı: Süleyman Çetin Özoğlu tarafından Liselerde Sosyal Bilimler Öğretimi, Şefik Uysal tarafından Üniversitelerde Sosyal Bilimler Öğretimi ve Fatma Varış tarafından Lisansüstü Düzeyde Sosyal Bilimler Öğretimi konuları incelenmiştir. Her üç çalışma da, daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanmıştır.

Bu projenin ikinci aşamasında, sosyal bilimler alanında, üniversite ders kitabı niteliğinde sekiz eser yazılmış ve Dernek tarafından yayımlanmıştır. Bu eserlerden her biri, kendi alanında ‘giriş’ kitabı özelliğinde olup, yeni baskılar yapmış kaynak kitaplar arasındadır.

Yine bu projenin devamı olarak, 1973 Eylül’ünde Marmaris’te Sosyal Bilimler Öğretiminin Gelişmesi konusunda bir değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

İç Göç Araştırması

 Fiziksel yerleşme ve nüfus politikalarıyla ilgili olan bu proje, 1972–1974 yılları arasında İlhan Tekeli tarafından gerçekleştirildi. Demografik etmenlerle kentleşme politikaları arasındaki ilişkiyi sosyal değişme odağından inceleyen bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi tarafından Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler adı altında yayımlanmıştır (1978).

 Gecekondu Araştırması

 Türkiye’deki hızlı kentleşmeyi ve artan nüfus baskısı altında denetimden yoksun gelişmeleri konu edinen araştırma, Tansı Şenyapılı tarafından yürütüldü. Değişen kent yapıları içinde oluşan yeni işlevleri, ilişkileri, yeni mekânsal boyutları ve dinamik etmenleri inceleyen, irdeleyen bu araştırma, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu adı altında yayımlanmıştır (1978).

 UNESCO İçin Envanter çalışması

 Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1981 yılında, UNESCO Sosyal Bilimler Bölümü tarafından çıkarılan World Directory of Social Science Institutions ve World List of Social Science Periodicals adlı yayınların Türkiye ile ilgili bölümleri için, Türkiye’de sosyal bilimlerde araştırma yapan kurumların, uzmanların ve sosyal bilim alanında yayın yapan dergilerin bir envanterini çıkarmıştır.

 Kent Yönetimi Araştırması

 Türkiye’de kent yönetimini, özellikle 1984 yılında getirilen yeni anakent yönetim sistemini değerlendiren bu araştırma, 1986–1987 akademik yılı içinde Kanada’nın Uluslararası Gelişme Araştırmaları Merkezi (IDRC)’nin mali desteği ile Ruşen Keleş tarafından yürütülmüştür. Türkiye’de genel olarak yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesinde dikkate alınması gereken bir takım önerileri de içeren araştırma sonuçları 1988 yılında Türkçe ve İngilizce olarak Dernekçe yayınlanmıştır: Türkiye’de Kent Yönetimi (1988);  Management of Urban Growth in Turkey (1988).

Giyim Sanayii Araştırması

 Türk hazır giyim sektöründe teknolojik ve yapısal değişimi inceleyen bu araştırma, IDRC’nin sağladığı mali destek ile 1986–1988 yılları arasında Lale Duruiz ve Nurhan Yentürk-Çoban tarafından yürütülmüştür.

Araştırma sonuçları dernekçe Technological and Structural Change in the Turkish Clothing Industry adı altında İngilizce olarak basılmıştır (1988).

Sanayi Üretimi ve Mekânsal Örgütlenme Biçimleri Araştırması

 Ankara’da sanayi üretiminin tarihsel gelişim sürecine ve mekânsal örgütlenme biçimlerine ilişkin çözümlemeleri içeren bu proje, Milli Prodüktivite Merkezi’nin mali desteği ile İlhan Tekeli, Tansı Şenyapılı ve Murat Güvenç tarafından yürütülmüştür.

Araştırma sonuçları Milli Prodüktivite Merkezi tarafından Ankara’da Sanayi Üretiminin Tarihsel Gelişim Süreci adı altında yayınlanmıştır (1991 MPM Yayınları, 483).

 İşyeri – Konut Araştırması

 İstanbul’un planlama ve ulaşım tarihlerini, sanayi coğrafyasını, İstanbul’da dar ve orta gelirliler için konut yapılarını ve sanayi emeğinin konut koşullarını inceleyen bu geniş kapsamlı araştırma, IDRC’nin mali desteği ile 1986–1990 yılları arasında İlhan Tekeli, Tansı Şenyapılı, Ali Türel, Murat Güvenç ve Erhan Acar tarafından yürütülmüştür.

Araştırma sonuçları, Türk Sosyal Bilimler Derneği, İstanbul Belediyesi ve IULA-EMME (Uluslararası Mahalli İdareler Birliği – Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölümü) tarafından Development of Istanbul Metropolitan Area and Low-Cost Housing adı altında İngilizce olarak yayınlanmıştır (1992).

 Sokak Çocukları Araştırması

 1990 yılının yaz aylarında, Sevil Atauz tarafından yürütülen ve UNICEF’in desteklediği bu proje Ankara ve Şanlı Urfa’da sokakta çalışan çocukları çalışma biçimleri, sosyo-ekonomik durumları, sağlık ve eğitim koşulları açısından incelemiştir.

Çevre Fonları İdaresi Araştırması

 Çevre koruma örgütlenmesine ilişkin bütüncül bir model çerçevesinde çevre koruma amaçlı fonların 1985 sonrası uygulamasının değerlendirilmesi, mevcut ve kurulması öngörülen fonların harcama alanları ve öncelikleri saptanarak yönetimi için bir örgüt modeli oluşturulması konularını kapsayan bu projenin finansmanı, Dünya Bankası tarafından karşılanmış ve Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı’nca desteklenmiştir. 1991 yılının ilk dört ayında tamamlanan araştırma Ergun Türkcan, Oktar Türel, Çelik Aruoba, Can Hamamcı ve Hilal Zilelioğlu tarafından yürütülmüştür.

Yapısal Uyumun Politik İktisadı Araştırması

 1980’li yıllarda Türkiye’de uygulanan istikrar ve yapısal uyum politikalarının gelir dağılımı üzerindeki sonuçlarını ve halk sınıflarının bu sonuçlara karşı geliştirdikleri uyum süreçlerini, küçük bir alan çalışmasının da katkılarıyla araştıran bu proje, IDRC’nin mali desteği ile 1988–1990 yıllarında Korkut Boratav ve Galip Yalman tarafından yürütülmüştür.

 Araştırma sonuçları A Study on the Political Economy of Structural Adjustment : Workers and Peasants During a Major Reorientation of Economic Policies, Turkey, 1980-1987 adı altında bir rapor olarak basılmıştır.

Yapısal Uyumun Politik İktisadı, II. Aşama

 Önceki araştırmanın sorunsalını yeni bir siyasi ve iktisadi konjonktüre geçiş süreci içinde, yani 1989-­1991 yıllarının özel koşullarını kucaklayarak ve çok daha kapsamlı alan çalışmaları ile bütünleştirerek inceleyen bu araştırma Korkut Boratav, Bilsay Kuruç ve Bahattin Akşit tarafından yürütülmüştür. 1991 yılında başlayan proje 1993 yılında tamamlanmış ve sonuçlar çeşitli yayınlarla okurlara sunulmuştur.

 Türkiye’de Tarım Sektörü ve Tarım Politikaları

 1990’1ı yıllarda Türkiye ve dünya ekonomisinin değişen koşullarında tarıma dönük iktisat politikalarında, özellikle destekleme politikalarında ne gibi seçeneklerin söz konusu olduğu araştırılmış, değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Araştırma Halis Akder ve Haluk Kasnakoğlu tarafından yürütülmüştür.

Türkiye’de Örgütlenmiş İşgücü Piyasalarında Ücret Oluşumu

 1990 ve 1991 yıllarında yapılan toplu sözleşmelerin bir bilânçosu çıkarılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Bu bulgulardan hareketle sendika hareketinin bu dönemde karşılaştığı sorunlar çözümlenmiş ve tartışılmıştır. Araştırma Yıldırım Koç tarafından yürütülmüştür.

İktisat Politikası Seçenekleri

 Friedrich Ebert Vakfı tarafından desteklenen, Taner Berksoy ve Korkut Boratav’ın koordinatörlüğünde yürütülen, İktisat Politikası Seçenekleri ana temasını taşıyan ve sanayileşme, KİT’ler, kamu maliyesi, finansal sistem alanlarını içeren dört araştırma projesi 1993 yılı içinde tamamlanmış ve sonuçları Tarih Vakfı / Yurt Yayınları tarafından iki cilt halinde yayınlanmıştır (Cilt I: Türkiye’de Sanayileşmenin Güncel Sorunları ve KİT’ler; Cilt II: Türkiye’de Kamu Maliyesi, Finansal Sistem ve Politikalar). Genel koordinatörlerin dışında görev alan proje sorumluları Korkut Boratav, Ergun Türkcan, İzzettin Önder, Oktar Türel, Nazım Ekinci ve Cem Somel’dir. Proje sorumluları dışında çok sayıda araştırmacı da bu çalışmalara katkı yapmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Türkiye’de Enerji ve Turizm Sektörleri

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Çevre Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ergun Türkcan’ın yönetiminde bir ekip tarafından yürütülen araştırma 1993 yılında tamamlanmış ve sonuçları Kasım 1993’te Antalya’da uluslararası bir konferansa sunulmuştur.

 Ege Bölgesinde Tarımın Sosyo-Ekonomik Yapısı, Destekleme Politikaları ve TARİŞ

 TARİŞ tarafından desteklenen,  Korkut Boratav ve Mehmet Ecevit tarafından yürütülen araştırma 1994 yılında tamamlanmış ve sonuçları TARİŞ tarafından çoğaltılmıştır.

 GAP Bölgesinde Kültürel Gelişim

 T.C. Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ve Sevil Atauz tarafından yürütülen araştırma 1995 yılında tamamlanmıştır.

Dış Pazarlara Açılan Konfeksiyon Sanayii

 Dünya Bankası, İş ve İşçi Bulma Kurumu ve T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Kadın İstihdamının Geliştirilmesi kapsamındaki araştırma Ayda Eraydın tarafından yürütülmüş ve 1997 yılında tamamlanmıştır. Araştırma, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü tarafından basılmıştır: Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği (Kasım 1999).

 Konut Politikasını Geliştirme Projesi I

 Kentsel arsa ve konut politikası çerçevesinde iki ana tema üzerinde yoğunlaşan “Konut Politikası Geliştirme Çalışması”nın teşhis aşaması olarak adlandırılan birinci aşaması Haziran 1996’da tamamlanmıştır. Bu aşamada, sorun alanlarının belirlenmesi, araştırma yöntemi ve araçlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje, İlhan Tekeli (Genel Koordinatör), Ayda Eraydın (Kentsel Arsa Bölümü Proje Yöneticisi) ve Oğuz Işık (Konut Politikası Bölümü Proje Yöneticisi)’ın eşgüdümünde 20 sosyal bilimci ve yaklaşık aynı sayıda araştırma görevlisinin katılımıyla yürütülmüş, 1997’de tamamlanmıştır.

Konut Politikasını Geliştirme Projesi II

“Konut Politikasını Geliştirme Projesi”nin ikinci aşaması olan bu çalışmada, seçilen sorun alanlarıyla ilgili derinliğine çözümlemelerin yapılmasından sonra konut sektörü için yeni politika ve kurumsal yapı önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje, İlhan Tekeli yönetiminde yine aynı ekip tarafından yürütülmüş ve 1999’da tamamlanmıştır.  Her iki proje de Dünya Bankası ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından desteklenmiştir.

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi

 T.C. Başbakanlık GAP İdaresi Başkanlığı adına üstlenilen “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Alt-Bölge Geliştirme Planı Hazırlama Projesi” 2001 yılı Şubat ayında başlamıştır. 12 ili kapsayan ve esas olarak teknik bir mekânsal planlama ve kırsal kalkınma çalışması niteliğinde olan bu projenin üst ölçek planları ve kırsal kalkınma önerileri 2002 ortalarında tamamlanmıştır.

Ilısu Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Projesi

T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Dicle Nehri üstünde inşası gündemde olan Ilısu Barajının göl aynasından etkilenecek bölgede yaşamakta olan nüfusun yeniden yerleşimlerine yardımcı olmak ve yeni yaşamlarına sosyal, kültürel ve ekonomik uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir projeyi gündemine almış, bu proje Ekim 2002 tarihinde imzalanan protokol ile 20 ayda bitirilmek üzere dernek tarafından üstlenilmiştir. “Ilısu Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı Hazırlanması” ile “Hasankeyf-Batman’da Sürdürülebilir Kentsel Yaşam ve Toplumsal Kalkınma Programları”   başlıklı iki alt projeden oluşan çalışma, Melih Ersoy koordinatörlüğünde yürütülmüş ve Nisan 2004’de tamamlanmıştır.

Güneydoğu Anadolu’da Dört İlde Uygulanan Yoksullukla Mücadele Programlarının Değerlendirilmesi

Diyarbakır,  Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerini kapsayan bu projede, Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Fon ve Vakıfları, Yeşil Kart, Dünya Bankası Sosyal Riski Azaltma Projesi, GAP idaresinin Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) ve bu amaca yönelik çalışan STK’ların etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Galip Yalman koordinatörlüğünde altı kişilik bir ekip tarafından yürütülen proje, Kasım 2002’de başlamış ve Kasım 2003’te tamamlanmıştır. Projenin finansmanı, UNDP Poverty Reduction Thematic Trust Fund tarafından karşılanmıştır. Araştırma, TSBD/UNDP ortak yayını olarak 2004 yılında yayınlanmıştır.

Türk-Yunan Diyaloğu

 Avrupa Komisyonu Türkiye temsilciliğince “Turkish-Greek Dialogue Micro Programme“ çerçevesinde desteklenen “Kırmızı-Beyaz-Mavi Kızkardeşler“ başlıklı proje Türk Sosyal Bilimler Derneği ile Yunanistan, Yanya (İoannina)’da bulunan  “Research and Support Centre for Victims of Maltreatment and Social Exclusion“ tarafından birlikte yürütülmüş, Ankara’daki “Kadın 2000 – Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi” de “bağlantılı kuruluş” olarak projeye katkı yapmıştır. Proje 2006’da tamamlanmıştır.

Türk Gençliği Konuşuyor

 Liseli gençlerin, sosyal ve kültürel özelliklerini, kendini yakın hissettikleri siyasi görüşleri ve kimlikleri, çeşitli konulardaki görüşlerini ve AB üyeliğine bakışlarını inceleyen, “Türk Gençliği Konuşuyor” araştırması, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin çatısı altında Mustafa Şen’in başkanlığında ve yedi kişilik bir araştırma ekibiyle gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları 14–19 Eylül 2005 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde dizi olarak yayımlandı; Dernek yayını kitap olarak da basıldı ve geniş yankı buldu.

GÜNEY KAFKASYA’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDET (2008)

 UNFPA Güney Kafkasya’da Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ı kapsayan 3 ülkede kadına yönelik Şiddetle mücadeleyi hedefleyen bir proje yürütmekteydi. Bu proje için gerekli olan akademik danışmanlık hizmeti Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından sağlanmıştır. Proje, Gürcistan’da 01.07.2008 ile 30.09.2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu konuda danışmanlık hizmeti sunacak olan akademik sorumlu ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu olmuştur.

Gürcistan’a ilişkin hazırlanan ülke raporunun son halini almasında dış uzman olarak sorumluluk alan TSBD, Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu’nun akademik danışmanlığında; ülkede yapılan niteliksel araştırmaya ilişkin saha çalışmasının yöntem ve tekniklerini belirlemiş, görüşme formunu, kimlerle ve nasıl görüşüleceğini planlamış, elde edilen niteliksel verinin tematik analizini yapmış, ülke raporunun son halini alması aşamalarında yer alarak dış uzmanlık çalışmasını gerçekleştirmiştir.

 ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ YAPAN VATANDAŞLARIN SOSYAL PROFİLLERİ (2009-2010)

Almanya İç İşleri Bakanlığı (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ve Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Ankara ve Antalya illerinde saha çalışması yürütülmüş, bu illerde Almanya’dan geri dönüş yapmış olan vatandaşların sosyal profilleri, yeniden uyum süreçleri ile yapmış oldukları uyuma ilişkin deneyimler anlaşılmaya çalışılmıştır. Almanya’dan geri dönüş yapmış olan vatandaşlar üç gruba ayrılarak incelenmiş, buna göre kendi isteği ile (evlilik, eğitim, sağlık, yeterli birikim sahibi olma, ülkesinde yaşama isteği gibi) geri dönüş yapmış olanlar, Almanya’nın geri göç teşvik politikaları çerçevesinde sunmuş olduğu çeşitli promosyonlardan (geri dönüş yardımı, kendi ülkesinde iş kuracaklara sağlanan çeşitli krediler gibi) yararlanarak dönmüş olanlar ile Almanya’ya gitmiş ancak çeşitli nedenlerle durumu orada kalmaya uygun olmadığı için (vize güçlükleri, politik nedenler, enformel çalışma gibi) dönmüş olan gruplarla görüşmeler yapılmıştır.

Derinlemesine görüşme tekniği kullanılan çalışmada, belirlenen gruplara ulaşılırken çalışmanın amacı anlatılmış ve onların “bilgilendirilmiş onamı” alınarak görüşmeler yapılmıştır. Toplam 25 geri dönüş yapmış kişi / aile ile görüşme yapılmıştır.

Türkiye’nin göç politikası, geri dönüşlere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar ile geri dönüş yapmış vatandaşlarımıza sunulmakta olan hizmet ve uygulamaları öğrenmek, geleceğe dönük proje ve planlar hakkında bilgi edinebilmek amacı ile de çeşitli düzeylerde karar verici olan kişi ve kuruluşlarla da görüşmeler yapılmıştır. Geri dönüş yapmış vatandaşlarımıza çeşitli düzeylerde hizmet sunmakta olan Çalışma Bakanlığı (Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt Danış Bürosu) Hizmetleri, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla resmi görüşmeler yapılmıştır.

Tüm yapılacak olan görüşmelerin nihai amacı ise, Almanya’dan Türkiye’ye geri dönüş yapmış olan vatandaşlarımızın ‘neden geri döndükleri’, ‘döndükleri vakit karşılaşmış oldukları güçlükler’ ile ‘yeniden uyum sürecinde uyumu güçleştirici olabilecek hususların’ anlaşılması olmuştur. Bu hususların anlaşılması Türkiye’nin göç politikalarını belirleme çabalarına katkı sağlayıcı olduğu gibi, diğer yandan geri dönüş yapmış olan vatandaşlarımızın daha uyumlu ve rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olma amacı da dikkate alındığında önemli bir yer tutmaktadır.

Yürütücülüğünü TSBD adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Helga Rittesberger Tılıç’ın yaptığı projenin bütçesi 21.200 Euro’dur. Proje 2010 yılı başlarında teslim edilmiştir.

GENÇLİK PROGRAMI’NIN ARAŞTIRMAYA DAYALI ANALİZİ ARAŞTIRMA PROJESİ (2012-2014)

Avrupa Birliği Gençlik Programı Ulusal Ajansları tarafından hayata geçirilmiş uluslararası bir girişim olan “Gençlik Programı’nın Araştırma Temelli Analizi ve İzlenmesi” girişimi (RAY Network) tarafından başlatılan ve Türkiye Ulusal Ajansı (TC Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) tarafından finansal olarak desteklenen “Gençlik Programı’nın Araştırmaya Dayalı Analizi” araştırmasını, Mayıs 2012 – Haziran 2014 yılları arasında Türk Sosyal Bilimler Derneği yürütmüştür.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın araştırma ortağı olarak TSBD, uluslararası düzeyde uygulanan anket çalışmaları ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ve mülakatlardan elde edilen nicel ve nitel veriler ışığında Gençlik Programı’nın Türkiye’de gençlere ve gençlik çalışanlarına sağladığı yaygın öğrenme deneyiminin yarattığı etkiyi bilimsel olarak, kanıta ve araştırmaya dayanarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye Ulusal Ajansına sunulmak üzere kapsamlı bir Ulusal Rapor İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanmıştır.

Türk Sosyal Bilimler Derneği adına bu projeyi Dernek üyelerinden Asuman Göksel ve Özgehan Şenyuva yürütmüştür. Proje kapsamında gerçekleştirilen anketlerin yanı sıra proje yürütücüleri, Türkiye’den Gençlik Programı’na katılmış olan gençlerle yüzyüze görüşmeler ve odak grup toplantıları gerçekleştirmiştir.

Projenin Ulusal Ajans tarafından belirlenen toplam bütçesi 64.200TL’dir.

“Building Bridges within Gender and Women Studies Community in Turkey” projesi

 ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programının kuruluşunun 20. Yıldönümü vesilesi ile düzenlenen uluslararası konferansın finansmanı, TSBD’nin Hollanda Büyükelçiliği ile yaptığı bir anlaşma çerçevesinde sağlanmıştır. 9-11 Ekim 2015 tarihlerinde yapılması planlanan söz konusu konferans maalesef 10 Ekim 2015’teki Barış Yürüyüşüne yönelik bombalı saldırı nedeniyle tamamlanamadan sona erdirilmek zorunda kalınmıştır.

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III – WAVE: ŞİDDETE KARŞI KADINLAR AĞI PROJESİ (2014-2016)

“WAVE: Şiddete Karşı Kadınlar Ağı” projesi, İtalya, İspanya ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri arasında bilgi alışverişini güçlendirerek, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkıda bulunmayı hedefleyen bir proje olarak Aralık 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. WAVE projesi Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin eş-finansman desteğiyle yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından desteklenmiştir. Projenin amaçları sivil toplum örgütlerine AB mevzuatı ve uygulamalarını tanıtmak ve kadına yönelik şiddeti önleme amaçlı eylemler/araçlar sunmak; kadına yönelik şiddetin karakteristik özellikleri konusunda bilgi birikimini arttırmak ve İtalya, İspanya ve Türkiye arasında kadına yönelik şiddet karşıtlığı ile ilgili politikalar ve eylemlerin, karşılıklı paylaşımını geliştirmek; eğitim kılavuzu, eğitimler ve çalıştaylar aracılığıyla sivil toplum örgütlerinin olanaklarını arttırmak; ve, karar vericiler ile sivil toplum örgütleri arasındaki diyaloğu geliştirmektir. Proje ortakları NOTUS: Uygulamalı Sosyal Araştırmalar (İspanya), Giacomo Brodolini Vakfı (İtalya), Kadın Dayanışma Vakfı (Türkiye), SURT Vakfı (İspanya) ve Türk Sosyal Bilimler Derneği (Türkiye)’dir. Proje kapsamında TSBD olarak Kadına Yönelik Şiddet Türkiye Ulusal Raporu’nun hazırlanması; WAVE Karşılaştırmalı Raporuna katkı; proje bilgilendirme broşürlerinin hazırlanması ve basılması; WAVE tanıtım videosunun hazırlanması; WAVE Eğitim Kılavuzu’nun basılması ve Ocak 2016’da gerçekleştirilen WAVE Kapanış Konferansı’nın düzenlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.